Web Mapping

Web-base Solution จาก CadcorpSIS.

โซลูชั่นระดับ Enterprise ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลแผนที่ GIS ที่องค์กรมีอยู่ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการนำเสนอผ่านระบบเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet โดยการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อตอบความต้องการทางธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

GIS Web-base Solution

แชร์ข้อมูลด้วย Web Mapping

Web Mapping เป็น Solution สำหรับนำข้อมูลแผนที่ GIS ที่คุณมี ไปใช้ประโยชน์ในแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจขององค์กร ที่สามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงได้ โดยการเขียนแอพพลิเคชั่นด้วย Cadcorp Developer Tools ซึ่งการทำงานกับข้อมูลที่เผยแพร่ บนระบบเครือข่ายมี 3 รูปแบบคือ


Web Map Layer

เป็นการแชร์แผนที่ Digital ในรูปแบบ Vector Format เพื่อให้แอพพลิเคชั่นอื่นๆ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในแอพพลิเคชั่นของตอนได้ โดยผ่าน Web Service ไม่ว่าจะเป็นการนำแผนที่ WML ไปซ้อนทับใน Google Map หรือนำไปใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง เป็นการพัฒนาระบบ GIS ตามเป้าหมายมาตรฐาน OGC(Open GIS Consortium)
Web Map Service Concept

Web Map Viewer & Editor

เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Browser-Base (แอพพลิเคชั่นที่ทำงานบน Web Browser เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome หรือ Safaru) ด้วย Developer Tools หรือ SDK โดยฝั่งผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมก็สามารถทำงานได้ ช่วยให้การดูแลระบบทำได้ง่ายขึ้น

โดยมีเป้าหมายเพื่อประยุกต์ใช้แผนที่ GIS ที่มีอยู่ร่วมกัน แล้วแต่ขอบเขตความต้องการที่ได้ออกแบบไว้ เช่นการแสดงแผนที่ภาพรวมเชิงสถิติ การวิเคราะห์แผนที่โดยการซ้อนทับของชั้นข้อมูล หรือการวิเคราะห์ขั้นสูงโดยใช้ Topology ทางภูมิศาตร์ การวิเคราะห์ความหนาแน่นข้อมูล แผนที่แสดงลักษณะทางภูมิศาตร์และกายภาพ และอื่นๆ อีกมาก

ซึ่งที่ผ่านมาใน Version ก่อนหน้านี้ Cadcorp อนุญาติให้เผยแพร่ข้อมูลได้อย่างเดียวแม่สามารถแก้ไขข้อมูลแผนที่ผ่านหน้าเว็บได้ แต่เวอร์ชั่นปัจจุบันผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลผ่านหน้าเว็บได้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ถูกกำหนดเอาไว้เช่นกัน
Web Map Viewer & Editor

Web Map Express

เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Browser-Base ด้วย Developer Tools หรือ SDK เช่นเดียวกันกับ Web Map Viewer & Editor แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลแผนที่ได้เหมือน Map Viewer & Editor ซึ่งเหมาะกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทั่วไปใช้แสดงผลข้อมูลแผนที่ ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับ License จะด่ำกว่า Web Map Viewer & Editor ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในโครงการได้