Business Intelligence(BI) and Dashboard

Business Intelligence (BI) คืออะไร

Business Intelligence หรือ BI คือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการสรุปภาพรวมของข้อมูลทางธุรกิจในหลายมิติ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงาน และสนับสนุนทางเลือกในการตัดสินใจและช่วยในการวางแผนทางธุรกิจ

ตัวอย่าง BI

ตัวอย่าง BI

ตัวอย่าง BI


Summary Statistic Analysis ได้มาอย่างไร

ในการสร้าง Dashboard หรือ BI นั้นวัตถุดิบที่สำคัญคือ"ข้อมูล" ในระหว่างที่เราดำเนินธุรกิจหากเราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟท์แวร์การจัดการฐานข้อมูลมาช่วยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Custom ERP หรือระบบ ERP สำเร็จรูป ข้อมูลจะถูกรวบรวมสั่งสมตลอดเวลา ยิ่งนานวันเข้าข้อมูลที่เราสะสมอยู่ในระบบเป็นจำนวนมหาศาล โดยในหลักการของ Software Engineering เรียกข้อมูลสะสมเหล่านี้ว่า Archive Transaction คือประวัติและสถิติทั้งหมดของธุรกิจนั้นๆ

กระบวนการตกผลึกข้อมูล
ข้อมูลในระบบธุรกิจ

ดังนั้นเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาตกผลึกและกลั่นกรอง เพื่อทำรายงานหรือแผนภูมิสรุปภาพรวมทางธุรกิจในมุมหรือมิติที่เราสนใจได้ ด้วยขั้นตอนทางวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ซึ่งไม่ขอลงรายละเอียด(เดี๋ยวยาว) โดยข้อมูลที่เราสรุปภาพรวมมิติต่างๆนั้น เรามานำมาใช้เพื่อแสดงรายงานสรุปภาพรวม แสดง Trend หรือแนวโน้มในด้านต่างๆ ใช้ในการวิเคราะห์หาจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการพยากรณ์คาดการณ์เหตุการล่วงหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร

จากแผนภาพ เราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณข้อมูลในธุรกิจกับบทบาทของบุคคลากร ดังนั้นการจะทำบทวิเคราะห์ในมิติต่างๆนั้น จำเป็นจะต้องทำการสรุปภาพรวมข้อมูล เพื่อให้ BI Software ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่สรุปแล้วได้โดยตรง


หน้าที่ของ Business Intelligence (BI) Software

Business Intelligence หรือ BI คือเทคโนโลยีหรือซฟอท์แวร์ที่ช่วยนำข้อมูลที่ผ่านการตกผลึกและวิเคราะห์ในมิติต่างๆ มาแสดงผลในรูปของรายงาน กราฟ ตารางสรุป และบทวิเคราะห์ เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าใจง่าย โดยทั่วไปมักอยู่ในรูปซอฟท์แวร์สำเร็จรูป

ตัวอย่าง BI

ซึ่งในมุมของเรา เรามองว่ากระบวนการคิดของซอฟท์แวร์ BI ไม่ได้มีความซับซ้อนแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นการนำข้อมูลที่ผ่านวิเคราะห์ในมิติต่างๆมาแสดงผล แต่ขั้นตอนที่สำคัญและภาระหนักของการทำระบบ Business Intelligence คือการเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์และตกผลึกข้อมูลมากกว่า


>

บริการของเรา

เราให้บริการปรึกษาสำหรับองค์กรธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาระบบ Business Intelligence และ Dashboard ทั้งรูปแบบของการนำเสนอซอฟท์แวร์สำหรับรูป และการพัฒนาระบบงานขึ้นมาเฉพาะสำหรับหน่วยงานของท่าน ซึ่งเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับหลักทฤษฎีทางวิชาการ ในทุกมิติที่อาจคาดไม่ถึง เพื่อช่วยในการสรุปภาพรวมเชิงธุรกิจ วางแผนแนวโน้มการจัดการเพื่อรับความเสี่ยง การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในการวางแผนกลยุทธสำหรับธุรกิจ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างมั่นใจ